Poza niszą

Co to jest działanie poza niszą rynkową

Firma rozszerzająca swoją działalność na zupełnie nową branżę lub tworząca nowy rynek zostanie uznana za działającą „poza niszą rynkową”. Takie podejście jest często określane jako dywersyfikacja lub strategia błękitnego oceanu i polega na wejściu firmy w nowy obszar działalności niezwiązany z jej obecną działalnością. Strategia ta pozwala firmie wejść na nowe rynki i dotrzeć do nowych klientów, co może pomóc w ograniczeniu ryzyka i zwiększeniu przychodów. Wiąże się to jednak również z dodatkowymi zagrożeniami i wyzwaniami, takimi jak konieczność znacznych inwestycji oraz konieczność uczenia się nowych umiejętności i technologii.

Strategia dywersyfikacji to sposób, w jaki firmy mogą rozłożyć swoją działalność i ograniczyć ryzyko, nie polegając na jednym produkcie lub rynku. Wchodząc w nowe branże lub tworząc nowe rynki, firma może zmniejszyć swoją zależność od jednego produktu lub rynku i zwiększyć swój potencjał wzrostu.

Przykładem dywersyfikacji jest firma, która początkowo koncentrowała się na wytwarzaniu jednego rodzaju produktu, np. samochodu, może zdecydować się na rozszerzenie swojej działalności o produkcję baterii lub energii odnawialnej. Pozwala to firmie wykorzystać rosnący rynek pojazdów elektrycznych i energii odnawialnej, jednocześnie zmniejszając swoją zależność od tradycyjnego rynku samochodów napędzanych benzyną.

Innym przykładem jest firma, która początkowo koncentrowała się na rynku lokalnym, może zdecydować się na rozszerzenie swojej działalności na cały świat, aby zdobyć nowe rynki i klientów. Można tego dokonać poprzez eksport, inwestycje bezpośrednie lub inne sposoby wejścia.

Jednak dywersyfikacja wiąże się również z pewnymi wyzwaniami, takimi jak konieczność znacznych inwestycji, konieczność uczenia się nowych umiejętności i technologii oraz ryzyko niepowodzenia na nowym rynku. Ważne jest, aby firmy dokładnie zbadały i przeanalizowały potencjalny nowy rynek lub branżę przed dokonaniem znaczącej inwestycji.

Dodatkowo tworzenie nowego rynku oznacza, że firma nie tylko wchodzi w nową branżę, ale także tworzy nowy popyt na produkt lub usługę, która jeszcze nie istnieje. Wymaga to wielu badań, rozwoju i testów przed wprowadzeniem na rynek, a także silnej strategii marketingowej, aby edukować i przekonywać rynek docelowy do przyjęcia nowego produktu lub usługi.

Jak stworzyć zupełnie nowy rynek poza niszą rynkową?

Stworzenie zupełnie nowego rynku poza niszą rynkową może być trudnym zadaniem, ale istnieje kilka strategii, które firma może wykorzystać, aby odnieść sukces:

 • Zidentyfikuj problem lub punkt bólu: zacznij od zidentyfikowania problemu lub punktu bólu, którego obecne produkty lub usługi nie rozwiązują odpowiednio. Można to zrobić poprzez badania rynku, wywiady z klientami lub identyfikując luki na rynku.
 • Opracuj unikalne rozwiązanie: opracuj unikalne rozwiązanie, które rozwiązuje zidentyfikowany problem lub problem. Może to być nowy produkt, usługa lub model biznesowy.
 • Przeprowadź weryfikację klienta: Przeprowadź weryfikację klienta, aby upewnić się, że istnieje rzeczywiste zapotrzebowanie na nowe rozwiązanie i że rozwiązuje ono zidentyfikowany problem lub problem. Można to zrobić za pomocą ankiet, grup fokusowych lub uzyskując informacje zwrotne od potencjalnych klientów.
 • Zbuduj zespół o zróżnicowanych umiejętnościach: Zbuduj zespół o zróżnicowanych umiejętnościach i wiedzy, aby pomóc w opracowaniu i uruchomieniu nowego rozwiązania. W skład tego zespołu powinny wchodzić osoby posiadające wiedzę specjalistyczną w zakresie rozwoju produktu, marketingu i sprzedaży.
 • Utwórz strategię wejścia na rynek: opracuj strategię wejścia na rynek, która obejmuje taktyki budowania świadomości i popytu na nowe rozwiązanie, takie jak kampanie marketingowe, PR i partnerstwa z wpływowymi osobami lub liderami myśli.
 • Iteruj i przestawiaj: przygotuj się na iterację i przestawianie rozwiązania w oparciu o informacje zwrotne z rynku. Może to obejmować wprowadzanie zmian w produkcie lub usłudze, a nawet przejście do zupełnie nowego rozwiązania, jeśli to konieczne.
 • Przygotuj się na inwestycje: Stworzenie nowego rynku wymaga znacznych inwestycji w badania i rozwój, marketing i produkcję. Bądź przygotowany na dokonanie tych inwestycji w celu pomyślnego uruchomienia i rozwoju nowego rynku.

Należy pamiętać, że stworzenie nowego rynku jest trudnym zadaniem i wymaga wielu badań, rozwoju i testów przed wprowadzeniem na rynek, a także silnej strategii marketingowej, aby edukować i przekonywać rynek docelowy do przyjęcia nowego produktu lub usługi. Ponadto ważne jest, aby mieć długoterminową wizję i strategię utrzymania i rozwoju nowego rynku.

Pytania dotyczące działania firmy poza niszą

 • Jakie są niektóre z kluczowych kwestii dla firmy, która chce rozszerzyć swoją działalność na nową branżę lub stworzyć nowy rynek?
 • W jaki sposób firma zajmuje się badaniem i analizą potencjalnego nowego rynku lub branży?
 • Jakie są niektóre z typowych wyzwań i zagrożeń związanych z dywersyfikacją i tworzeniem nowych rynków?
 • W jaki sposób firma może ograniczyć te ryzyka i zwiększyć swoje szanse na sukces na nowym rynku lub w nowej branży?
 • Jakie są przykłady odnoszących sukcesy firm, które rozszerzyły swoją działalność na nowe branże lub stworzyły nowe rynki?
 • W jaki sposób firma może skutecznie wprowadzać na rynek i promować nowy produkt lub usługę na rynku, który jeszcze nie istnieje?
 • Jakie korzyści płyną z dywersyfikacji i tworzenia nowych rynków dla firmy?
 • W jaki sposób firma może zrównoważyć potrzebę inwestowania w nowe rynki lub branże z potrzebą utrzymania dotychczasowej działalności?
 • Czy istnieją jakieś polityki lub przepisy rządowe, które mogą pomóc lub utrudnić wysiłki firmy na rzecz dywersyfikacji lub tworzenia nowych rynków?
 • W jaki sposób firma może wykorzystać swoje obecne zasoby, takie jak istniejąca baza klientów, do stworzenia nowego rynku?

W jaki sposób firma może skutecznie wprowadzać na rynek i promować nowy produkt lub usługę na rynku, który jeszcze nie istnieje?

Marketing i promocja nowego produktu lub usługi na rynku, który jeszcze nie istnieje, może być trudnym zadaniem, ale istnieje kilka strategii, które firma może zastosować, aby skutecznie stworzyć popyt na swoją nową ofertę.

Przeprowadzaj badania rynku: Przeprowadzanie badań rynku jest kluczem do zrozumienia potrzeb i pragnień potencjalnych klientów, a także identyfikacji luk na rynku, które nowy produkt lub usługa może wypełnić. Badania te mogą obejmować ankiety, grupy fokusowe i wywiady z potencjalnymi klientami.

Stwórz unikalną propozycję sprzedaży (USP): opracuj unikalną propozycję sprzedaży (USP), która odróżnia nowy produkt lub usługę od istniejących ofert i jasno przekazuje jej wartość rynkowi docelowemu.

Zbuduj szum przed wprowadzeniem na rynek: Stwórz oczekiwanie i podekscytowanie nowym produktem lub usługą, budując szum przed wprowadzeniem na rynek za pośrednictwem mediów społecznościowych, marketingu e-mailowego i innych taktyk.

Utwórz stronę docelową: utwórz stronę docelową dla nowego produktu lub usługi, która zawiera więcej informacji i umożliwia zainteresowanym klientom zarejestrowanie się w celu otrzymywania aktualizacji lub zamówienie produktu w przedsprzedaży.

Wykorzystaj influencerów: Współpracuj z influencerami i liderami myśli w branży, aby pomóc w generowaniu szumu i wiarygodności dla nowego produktu lub usługi.

Zaoferuj bezpłatną wersję próbną lub wersję demonstracyjną nowego produktu lub usługi, aby pomóc potencjalnym klientom zrozumieć wartość i zalety nowej oferty oraz zwiększyć szanse na dokonanie zakupu.

Przetestuj rynek: rozważ przetestowanie rynku za pomocą minimalnego opłacalnego produktu lub MVP, aby ocenić zainteresowanie i zebrać opinie przed dokonaniem znaczącej inwestycji w produkcję lub dystrybucję.

Przygotuj się na zmianę: bądź przygotowany na zmianę i wprowadzanie zmian w produkcie lub usłudze w oparciu o informacje zwrotne z rynku.

Postępując zgodnie z tymi strategiami, firma może skutecznie kreować popyt na nowy produkt lub usługę na rynku, który jeszcze nie istnieje. Należy jednak pamiętać, że tworzenie nowego rynku jest trudnym zadaniem i wymaga wielu badań, prac rozwojowych i testów przed wprowadzeniem na rynek, a także silnej strategii marketingowej, aby edukować i przekonywać rynek docelowy do przyjęcia nowego produktu lub usługa.

Co to jest Strategia Błękitnego Oceanu

Strategia błękitnego oceanu to koncepcja biznesowa opracowana przez W. Chan Kima i Renée Mauborgne, profesorów INSEAD, międzynarodowej szkoły biznesu. Odnosi się do tworzenia nowych przestrzeni rynkowych lub „błękitnych oceanów”, które są niekwestionowane przez istniejących graczy rynkowych. Zamiast konkurować na istniejących rynkach, celem strategii błękitnego oceanu jest tworzenie nowych, niewykorzystanych rynków i uczynienie konkurencji nieistotną. Osiąga się to poprzez tworzenie unikalnych propozycji wartości, kierowanie ich do nowych lub niedostatecznie obsługiwanych klientów oraz różnicowanie produktów lub usług w sposób, który nie jest obecnie oferowany przez obecnych graczy rynkowych.

Jakie jest główne założenie Strategii Błękitnego Oceanu?

Głównym założeniem Strategii Błękitnego Oceanu jest to, że firmy mogą tworzyć nowe przestrzenie rynkowe lub „błękitne oceany”, koncentrując się na innowacjach wartości zamiast konkurowania w istniejących, czyli „czerwonych oceanach”. Twierdzi, że tworząc nowy popyt i czyniąc konkurencję nieistotną, firmy mogą osiągnąć znaczny wzrost i rentowność. Osiąga się to poprzez identyfikację i koncentrację na niezaspokojonych potrzebach klientów oraz tworzenie nowej wartości w sposób unikalny i trudny do naśladowania przez konkurencję. Krótko mówiąc, głównym założeniem Strategii Błękitnego Oceanu jest stworzenie nowego rynku i uczynienie konkurencji nieistotną.

Strategia błękitnego oceanu jest teorią biznesową i metodologią, która sugeruje, że firmy mogą tworzyć nowe przestrzenie rynkowe lub „błękitne oceany”, koncentrując się na innowacjach wartości zamiast konkurować w istniejących, czyli „czerwonych oceanach”. Teoria dowodzi, że tworząc nowy popyt i czyniąc konkurencję nieistotną, firmy mogą osiągnąć znaczny wzrost i rentowność.

Strategia sugeruje, że aby stworzyć Błękitny Ocean, firmy muszą najpierw zrozumieć i przeanalizować obecny rynek i branżę, w której działają, oraz zidentyfikować kluczowe czynniki napędzające popyt i konkurencję. Odbywa się to poprzez stworzenie płótna strategii, które jest narzędziem wizualnym, które odwzorowuje kluczowe czynniki branży i firm w niej działających.

Po ukończeniu kanwy strategii firma może zidentyfikować obszary rynku, które nie są obsługiwane lub gdzie istnieje możliwość stworzenia nowej wartości. Następnie firma musi stworzyć krzywą wartości, która jest wizualną reprezentacją tego, jak jej produkty lub usługi wypadają w porównaniu z produktami konkurencji pod względem ceny i wartości. Dzięki zrozumieniu propozycji wartości konkurencji firma może stworzyć nową propozycję wartości, która jest unikalna i trudna do naśladowania przez konkurencję.

Strategia błękitnego oceanu sugeruje również, że firmy muszą skupić się na stworzeniu holistycznej propozycji wartości, która obejmuje zarówno elementy materialne, jak i niematerialne, oraz że muszą stworzyć mapę użyteczności nabywcy, która jest wizualną reprezentacją tego, w jaki sposób ich propozycja wartości jest zgodna z potrzebami ich docelowych klientów.

Wreszcie, Strategia Błękitnego Oceanu sugeruje, że firmy muszą skupić się na realizacji, tworząc jasny plan działania i dopasowując wszystkie aspekty firmy do realizacji strategii.

Podsumowując, strategia błękitnego oceanu zakłada, że firmy mogą osiągnąć znaczący wzrost i rentowność, tworząc nowe przestrzenie rynkowe lub „błękitne oceany”, koncentrując się na innowacjach wartości zamiast konkurowania w istniejących, czyli „czerwonych oceanach”.

Czym różni się Strategia Błękitnego Oceanu od tradycyjnych strategii rynków konkurencyjnych?

Strategia Błękitnego Oceanu różni się od tradycyjnych strategii konkurencyjnych na kilka kluczowych sposobów:

Skoncentruj się na tworzeniu nowych przestrzeni rynkowych: Tradycyjne strategie konkurencyjne koncentrują się na konkurowaniu na istniejących przestrzeniach rynkowych lub „czerwonych oceanach”, gdzie poziom konkurencji i nasycenia jest już wysoki. Z drugiej strony strategia błękitnego oceanu koncentruje się na tworzeniu nowych przestrzeni rynkowych lub „błękitnych oceanów”, w których konkurencja jest niewielka lub żadna.

Nacisk na innowacyjność w zakresie wartości: Tradycyjne strategie konkurencyjne często koncentrują się na przywództwie kosztowym lub wyróżnianiu się cechami i funkcjami. Strategia Błękitnego Oceanu podkreśla jednak potrzebę innowacji wartości, która polega na tworzeniu nowej wartości dla klientów w sposób unikalny i trudny do naśladowania przez konkurencję.

Podejście holistyczne: Tradycyjne strategie konkurencyjne często koncentrują się na jednym aspekcie działalności, takim jak koszt lub cechy produktu. Strategia Błękitnego Oceanu przyjmuje jednak podejście holistyczne, biorąc pod uwagę wszystkie aspekty działalności, w tym propozycję wartości, rynek docelowy i realizację.

Stwórz nowy rynek, zamiast dzielić istniejący: Tradycyjne strategie konkurencyjne często koncentrują się na przejęciu większego udziału w istniejącym rynku poprzez „prześcignięcie” konkurencji. Zamiast tego strategia Blue Ocean koncentruje się na tworzeniu nowego rynku poprzez tworzenie nowej propozycji wartości dla nowego klienta docelowego.

Współpraca i dostosowanie: Tradycyjne strategie konkurencyjne często koncentrują się na konkurencji wewnętrznej, ale strategia błękitnego oceanu wymaga współpracy i dostosowania we wszystkich aspektach firmy, aby skutecznie realizować strategię.

Podsumowując, Strategia Błękitnego Oceanu różni się od tradycyjnych strategii konkurencyjnych, koncentrując się na tworzeniu nowych przestrzeni rynkowych, kładąc nacisk na innowacyjność, przyjmując holistyczne podejście, tworząc nowy rynek zamiast dzielić istniejący oraz wymagając współpracy i dostosowania w całej firmie.

Przykład firmy, która z sukcesem wdrożyła Strategię Błękitnego Oceanu

Przykładem firmy, która z powodzeniem wdrożyła Strategię Błękitnego Oceanu jest Cirque du Soleil.

Przed Cirque du Soleil przemysł cyrkowy podupadał i był postrzegany jako rozrywka z niższej półki dla rodzin z ograniczonym rynkiem. Cirque du Soleil stworzył nową przestrzeń rynkową, czyli „błękitny ocean”, oferując nowy rodzaj cyrku, który był skierowany do dorosłych i skupiał się na występach artystycznych i kreatywności, a nie na tradycyjnych występach cyrkowych, takich jak występy zwierząt.

Cirque du Soleil osiągnął to, opracowując nową propozycję wartości, która obejmowała skupienie się na występach artystycznych i kreatywności, a także nowy rynek docelowy, którym byli raczej dorośli niż rodziny. Stworzyli także nową strategię cenową, która naliczała wyższą cenę biletów za wrażenia artystyczne, oraz nową strategię dystrybucji, która skupiała się na występach w teatrach, a nie w tradycyjnych namiotach cyrkowych.

Nowa propozycja wartości Cirque du Soleil, rynek docelowy i strategia dystrybucji pozwoliły Cirque du Soleil stworzyć nową przestrzeń rynkową i uczynić konkurencję nieistotną. W rezultacie firma znacznie się rozwinęła i stała się jedną z odnoszących największe sukcesy i najbardziej znanych firm rozrywkowych na świecie.

Podsumowując, Cirque du Soleil stworzył nową przestrzeń rynkową lub „błękitny ocean”, oferując nowy rodzaj cyrku, który był skierowany do dorosłych i skupiał się na występach artystycznych i kreatywności, a nie na tradycyjnych występach cyrkowych, takich jak występy zwierząt. Tworząc nową propozycję wartości, rynek docelowy i strategię dystrybucji, firma była w stanie stworzyć nową przestrzeń rynkową i uczynić konkurencję nieistotną.

Innym przykładem firmy, która z sukcesem wdrożyła Strategię Błękitnego Oceanu jest LEGO.

Przed LEGO rynek zabawek był nasycony i wysoce konkurencyjny, a większość firm koncentrowała się na zabawkach elektronicznych. Firma LEGO znalazła jednak okazję do stworzenia nowej przestrzeni rynkowej, kierując się na nowy rynek: dzieci i dorosłych, którzy lubią budować i tworzyć. Stworzyli nową propozycję wartości, która skupiała się na kreatywności i wyobraźni oraz opracowali szeroką gamę produktów, które umożliwiły klientom budowanie i tworzenie własnych projektów.

LEGO stworzyło również nową strategię dystrybucji, otwierając własne sklepy detaliczne, co pozwoliło im zaprezentować pełną gamę produktów, zapewnić praktyczne doświadczenie i zaoferować usługi dostosowywania produktów. Stworzyli również nową strategię cenową, oferując szeroki zakres cen dopasowanych do różnych budżetów i różne linie produktów, które są atrakcyjne dla różnych segmentów docelowych.

W wyniku tych nowych strategii LEGO stworzyło nową przestrzeń rynkową i sprawiło, że konkurencja stała się nieistotna. Firma znacznie się rozwinęła i stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych i odnoszących sukcesy firm zabawkarskich na świecie.

Innym przykładem jest firma IKEA, która stworzyła nową przestrzeń rynkową w branży meblarskiej, oferując niedrogie, stylowe i funkcjonalne meble dla codziennego konsumenta. IKEA była w stanie stworzyć nową propozycję wartości, która skupiała się na przystępności cenowej, wzornictwie i funkcjonalności oraz opracowała nową strategię dystrybucji, tworząc duże, samoobsługowe sklepy i model biznesowy skierowany bezpośrednio do konsumenta. Ta nowa propozycja wartości, rynek docelowy i strategia dystrybucji umożliwiły IKEA stworzenie nowej przestrzeni rynkowej i uczynienie konkurencji nieistotną.

Innym przykładem firmy, która z sukcesem wdrożyła Strategię Błękitnego Oceanu jest firma Southwest Airlines.

Przed Southwest Airlines branża lotnicza była zdominowana przez duże, oferujące pełen zakres usług linie lotnicze, które oferowały drogie bilety i szeroki zakres usług. Linie Southwest Airlines dostrzegły jednak możliwość stworzenia nowej przestrzeni rynkowej poprzez skierowanie ich do klientów wrażliwych na cenę, którzy szukali bardziej przystępnych cenowo i bezproblemowych podróży.

Firma stworzyła nową propozycję wartości, która skupiała się na niskich cenach, prostych i efektywnych podróżach oraz przyjemnej i przyjaznej kulturze. Southwest stworzyło również nową strategię dystrybucji, oferując trasy punkt-punkt i wykorzystując mniejsze, drugorzędne lotniska, co pozwoliło im utrzymać niskie koszty i przenieść oszczędności na klientów. Stworzyli również nową strategię cenową, oferując niskie ceny i uproszczoną strukturę taryf, która ułatwiła klientom zrozumienie i porównanie cen.

W wyniku tych nowych strategii Southwest Airlines stworzyło nową przestrzeń rynkową i sprawiło, że konkurencja stała się nieistotna. Firma znacznie się rozwinęła i stała się jedną z odnoszących największe sukcesy i najbardziej znanych linii lotniczych w Stanach Zjednoczonych.

Podsumowując, Southwest Airlines stworzyły nową przestrzeń rynkową, kierując reklamy do klientów wrażliwych na cenę, którzy szukali tańszych i bezproblemowych podróży. Stworzyli nową propozycję wartości, strategię dystrybucji i strategię cenową, która pozwoliła im stworzyć nową przestrzeń rynkową i sprawić, że konkurencja stanie się nieistotna, co zaowocuje wzrostem i sukcesem.

W jaki sposób strategia błękitnego oceanu jest zgodna z transformacją cyfrową i Przemysłem 4.0?

Strategia Błękitnego Oceanu jest zgodna z transformacją cyfrową i Przemysłem 4.0 na kilka sposobów:

Identyfikowanie nowych możliwości: Strategia Błękitnego Oceanu podkreśla potrzebę zidentyfikowania przez firmy nowych możliwości wzrostu i rentowności, co jest zgodne z potrzebą dostosowania się i ewolucji firm w obliczu cyfrowej rewolucji i Przemysłu 4.0.

Tworzenie nowej wartości: Strategia Błękitnego Oceanu koncentruje się na tworzeniu nowej wartości dla klientów, co jest zgodne z potrzebą tworzenia przez firmy nowych produktów i usług cyfrowych, które odpowiadają zmieniającym się potrzebom i oczekiwaniom klientów w erze cyfrowej.

Wykorzystanie technologii cyfrowych: Strategia Błękitnego Oceanu wymaga, aby firmy były otwarte na nowe technologie i nowe sposoby prowadzenia działalności, co jest zgodne z potrzebą przyjęcia przez firmy technologii cyfrowych, takich jak automatyzacja, sztuczna inteligencja i internet rzeczy, aby pozostać konkurencyjność w Przemyśle 4.0.

Koncentracja na realizacji: Strategia Błękitnego Oceanu kładzie duży nacisk na realizację i dostosowanie wszystkich aspektów firmy do realizacji strategii, co jest zgodne z potrzebą posiadania przez firmy jasnej strategii transformacji cyfrowej i zdolności do jej skutecznego wykonania.

Współpraca: Strategia Błękitnego Oceanu wymaga współpracy i dostosowania we wszystkich aspektach firmy, co jest zgodne z potrzebą współpracy firm z partnerami, dostawcami i klientami w erze cyfrowej w celu tworzenia nowej wartości i utrzymania konkurencyjności.

Podsumowując, Strategia Błękitnego Oceanu jest zgodna z transformacją cyfrową i Przemysłem 4.0, podkreślając potrzebę identyfikowania nowych możliwości, tworzenia nowej wartości, korzystania z technologii cyfrowych, skupiania się na realizacji i współpracy z partnerami i klientami w celu tworzenia nowej wartości i utrzymania konkurencyjności.

Jak firma może realizować strategię błękitnego oceanu?

Firma może realizować Strategię Błękitnego Oceanu, wykonując następujące kroki:

Zrozumieć i przeanalizować obecny rynek i branżę: Obejmuje to stworzenie płótna strategii, które jest narzędziem wizualnym, które przedstawia kluczowe czynniki branży i firm w niej działających.

Zidentyfikuj nowe przestrzenie rynkowe: poszukaj obszarów rynku, które nie są obsługiwane lub gdzie istnieje możliwość stworzenia nowej wartości.

Opracuj nową propozycję wartości: Stwórz nową propozycję wartości, która jest wyjątkowa i trudna do naśladowania przez konkurencję. Powinno to obejmować zarówno elementy materialne, jak i niematerialne i powinno być zgodne z potrzebami docelowych klientów.

Utwórz nowy rynek docelowy: Zidentyfikuj nowy rynek docelowy, który jest zgodny z nową propozycją wartości.

Opracuj nową strategię dystrybucji: powinna być zgodna z nowym rynkiem docelowym i nową propozycją wartości.

Utwórz nową strategię cenową: powinna ona być zgodna z nową propozycją wartości i nowym rynkiem docelowym.

Stwórz jasny plan działania: opracuj jasny plan działania, który określa kroki, które należy podjąć, aby zrealizować strategię.

Dostosuj firmę: Dostosuj wszystkie aspekty firmy, w tym organizację, kulturę, procesy i systemy, aby zrealizować strategię.

Przekaż nową strategię: Przekaż nową strategię wszystkim interesariuszom, w tym pracownikom, klientom, partnerom i dostawcom.

Monitoruj i dostosuj: Monitoruj realizację strategii i w razie potrzeby dokonuj korekt.

Podsumowując, firma może realizować strategię błękitnego oceanu poprzez zrozumienie i analizę obecnego rynku i branży, identyfikację nowych obszarów rynkowych, opracowanie nowej propozycji wartości, stworzenie nowego rynku docelowego, opracowanie nowej strategii dystrybucji, stworzenie nowej strategii cenowej, stworzenie jasnego planu działania, dostosowanie firmy, komunikowanie nowej strategii oraz monitorowanie i dostosowywanie w razie potrzeby.

Pytania

 • Jakie jest główne założenie Strategii Błękitnego Oceanu?
 • Czym różni się Strategia Błękitnego Oceanu od tradycyjnych strategii konkurencyjnych?
 • Czy może Pan podać przykład firmy, która z sukcesem wdrożyła Strategię Błękitnego Oceanu?
 • W jaki sposób firma może zidentyfikować potencjalne błękitne oceany w swojej branży?
 • Jakie są potencjalne wyzwania lub ograniczenia strategii błękitnego oceanu?
 • Jak firma może realizować strategię błękitnego oceanu?
 • W jaki sposób strategia błękitnego oceanu odnosi się do obecnego środowiska biznesowego?
 • W jaki sposób strategia błękitnego oceanu jest zgodna ze zrównoważonymi i odpowiedzialnymi praktykami biznesowymi?
 • Czy strategię błękitnego oceanu można zastosować w organizacjach non-profit lub rządowych?
 • W jaki sposób strategia błękitnego oceanu jest zgodna z transformacją cyfrową i Przemysłem 4.0?

Skontaktuj się z nami już teraz

Chcesz zwiększyć zyski w swojej firmie poprzez zastosowanie naszych narzędzi, skontaktuj się z nami już dziś: kontakt

Działanie poza niszą. Strategia niszy rynkowej, trendy rynkowe, dochodowa nisza rynkowa, generowanie dodatkowych zysków. SubProfit