Czym jest srebro fizyczne

Czym jest srebro fizyczne i jak różni się od instrumentów pochodnych?

Srebro fizyczne to kruszec w postaci sztabek, monet lub biżuterii. Stanowi ono aktywa materialne, w przeciwieństwie do instrumentów pochodnych, które są jedynie umowami o przyszłej wymianie srebra po określonej cenie. Inwestowanie w srebro fizyczne i instrumenty pochodne wiąże się z różnymi korzyściami i ryzykiem, które należy wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji inwestycyjnej.

Cechy srebra fizycznego:

 • Wartość materialna: Srebro fizyczne posiada inherentną wartość, ponieważ jest ono rzadkim i poszukiwanym metalem o wielu zastosowaniach przemysłowych i jubilerskich.
 • Ochrona przed inflacją: W dłuższym okresie czasu cena srebra ma tendencję do wzrostu wraz z inflacją, chroniąc tym samym siłę nabywczą kapitału.
 • Dywersyfikacja portfela: Srebro może stanowić element dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, ponieważ jego cena często porusza się niezależnie od innych klas aktywów, takich jak akcje czy obligacje.
 • Brak lewara: Inwestując w srebro fizyczne, nie korzystasz z lewara, co oznacza, że potencjalne straty ograniczają się do zainwestowanej kwoty.
 • Magazynowanie: Srebro fizyczne musi być przechowywane w bezpiecznym miejscu, co wiąże się z dodatkowymi kosztami i ryzykiem.
 • Niska płynność: Sprzedaż srebra fizycznego może być mniej płynna niż instrumentów pochodnych, co może utrudniać szybkie zrealizowanie zysku.

Instrumenty pochodne na srebro:

 • Kontrakty terminowe: Kontrakty terminowe to umowy zobowiązujące strony do kupna lub sprzedaży srebra po określonej cenie w ustalonym terminie w przyszłości. Umożliwiają one stosowanie lewara, co może pomnożyć zyski, ale również zwiększa ryzyko strat.
 • ETF-y na srebro: ETF-y na srebro to fundusze inwestycyjne, które śledzą cenę srebra i inwestują w fizyczne srebro lub kontrakty terminowe na srebro. Oferują one większą płynność i dywersyfikację niż inwestowanie w fizyczne srebro, ale pobierają również opłaty za zarządzanie.

Główne różnice między srebrem fizycznym a instrumentami pochodnymi:

Własność:

 • Srebro fizyczne: Inwestorzy posiadają fizyczny kruszec i mogą nim swobodnie dysponować.
 • Instrumenty pochodne: Inwestorzy nie posiadają fizycznego srebra, ale jedynie kontrakt na jego przyszłą cenę.

Przechowywanie:

 • Srebro fizyczne: Wymaga bezpiecznego przechowywania, co wiąże się z dodatkowymi kosztami i odpowiedzialnością.
 • Instrumenty pochodne: Nie wymagają fizycznego przechowywania, ponieważ rozliczane są na giełdzie.

Płynność:

 • Srebro fizyczne: Może być mniej płynne niż instrumenty pochodne, co oznacza, że może być trudniej je szybko sprzedać bez utraty wartości.
 • Instrumenty pochodne: Wysoce płynne i łatwe do kupienia i sprzedania na giełdzie.

Dźwignia finansowa:

 • Srebro fizyczne: Nie oferuje dźwigni finansowej.
 • Instrumenty pochodne: Mogą oferować dźwignię finansową, pozwalając inwestorom kontrolować większą ilość srebra przy mniejszym kapitale.

Zastosowania:

 • Srebro fizyczne: Może być używane jako środek płatniczy, biżuteria lub przedmiot inwestycyjny.
 • Instrumenty pochodne: Stosowane głównie do spekulacji na cenie srebra lub do hedgingu przed ryzykiem związanym z ceną srebra.

Własność:

 • Srebro fizyczne: Inwestor ma pełną własność nad kruszcem i może nim swobodnie dysponować.
 • Instrumenty pochodne: Inwestor nie posiada fizycznego srebra, a jedynie kontrakt na jego dostawę lub ekwiwalent pieniężny.

Przechowywanie:

 • Srebro fizyczne: Inwestor musi sam zadbać o bezpieczne przechowywanie kruszcu, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami.
 • Instrumenty pochodne: Kruszec jest przechowywany przez depozytariusza, co eliminuje obowiązek samodzielnego przechowywania.

Płynność:

 • Srebro fizyczne: Sprzedaż srebra fizycznego może być utrudniona, szczególnie w mniejszych miejscowościach.
 • Instrumenty pochodne: Instrumenty te są notowane na giełdach, co zapewnia wysoką płynność i łatwość kupna/sprzedaży.

Koszty:

 • Srebro fizyczne: Do ceny kruszcu należy doliczyć koszty zakupu, transportu, ubezpieczenia i przechowywania.
 • Instrumenty pochodne: Wiążą się z opłatami transakcyjnymi, prowizjami i opłatami za zarządzanie.

Zastosowania:

 • Srebro fizyczne: Może być używane jako środek płatniczy, w jubilerstwie, przemyśle lub jako rezerwa strategiczna.
 • Instrumenty pochodne: Stosowane głównie do spekulacji i hedgingu (ochrony przed ryzykiem zmiany cen).

Które srebro wybrać?

Wybór między srebrem fizycznym a instrumentami pochodnymi zależy od indywidualnych celów inwestycyjnych, tolerancji na ryzyko i horyzontu czasowego.

 • Srebro fizyczne może być odpowiednim wyborem dla inwestorów szukających długoterminowej ochrony przed inflacją i dywersyfikacji portfela.
 • Instrumenty pochodne mogą być bardziej atrakcyjne dla inwestorów o krótkoterminowym horyzoncie czasowym, którzy chcą spekulować na cenie srebra lub wykorzystywać lewar do zwiększenia potencjalnych zysków.

Należy jednak pamiętać, że zarówno inwestowanie w srebro fizyczne, jak i instrumenty pochodne wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych ważne jest przeprowadzenie dokładnego researchu i zrozumienie potencjalnych strat.


Skontaktuj się z nami już dziś!

Niezależnie od tego, czy chcesz zamówić nasze usługi, masz pytania, komentarze czy po prostu chcesz podzielić się własną historią sukcesu, nie wahaj się skontaktować z nami pod adresem kontakt@subprofit.pl

Ważna informacja

Informacje zawarte na stronie Przewodnik Inwestora SubProfit mają charakter informacyjny i edukacyjny. Nie stanowią one rekomendacji inwestycyjnych, porady finansowej ani oferty kupna lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych. Zanim podejmiesz jakiekolwiek decyzje inwestycyjne, zalecamy konsultację z niezależnym doradcą finansowym, który pomoże ocenić Twoją indywidualną sytuację finansową i cele inwestycyjne. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, w tym z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

SubProfit. Filozofia sukcesu. Sekrety bogactwa. Strategie i techniki, które pomagają osiągnąć sukces. Klucz do osiągnięcia Twoich celów

Rekomendacje

Rekomendacja Korzystania z Profesjonalnych Usług w Kwestiach Finansowych, Inwestycyjnych, Prawnych, Biznesowych i Zdrowotnych

Informacja dla użytkowników serwisu SubProfit

Ważne jest, aby pamiętać, że wszelkie informacje i porady udzielane w zakresie zdrowia, finansów, inwestycji, prawa i biznesu mają charakter ogólny i nie mogą zastąpić indywidualnych porad specjalistów. Chociaż staramy się dostarczać Ci wartościową wiedzę i wsparcie, zawsze zachęcamy do konsultacji z odpowiednimi ekspertami w tych dziedzinach.

W przypadku kwestii zdrowotnych zawsze zalecamy skonsultowanie się z lekarzem lub innym wykwalifikowanym specjalistą medycznym. Oni mają wiedzę i doświadczenie, które są niezbędne do udzielenia Ci właściwej opieki i porad dotyczących Twojego zdrowia.

Jeśli chodzi o sprawy finansowe, inwestycyjne, prawne i biznesowe, zawsze warto skorzystać z usług odpowiednich profesjonalistów. Doradcy finansowi, prawnicy, doradcy inwestycyjni i inni eksperci w tych dziedzinach posiadają specjalistyczną wiedzę i doświadczenie, które mogą pomóc Ci podejmować świadome i odpowiedzialne decyzje.

Inwestowanie wiąże się z różnorodnymi rodzajami ryzyka. Przed podjęciem jakichkolwiek działań inwestycyjnych, inwestorzy powinni być w pełni świadomi ryzyk oraz dokładnie zapoznać się z charakterem, specyfiką oraz konsekwencjami inwestycji. Deklaracja Świadomości Ryzyka Inwestycyjnego ma na celu dostarczenie kluczowych informacji, które pomogą zrozumieć istotę ryzyk związanych z inwestowaniem.

Pamiętaj, że każda sytuacja jest unikalna, a odpowiednie porady specjalistów są kluczowe dla osiągnięcia optymalnych wyników. Dlatego zawsze zachęcamy do skonsultowania się z odpowiednimi ekspertami w zależności od konkretnej sytuacji.

Wszelkie informacje i porady udzielane przez SubProfit.pl mają charakter ogólny i mają na celu jedynie informowanie i inspirację. Nie ponosimy odpowiedzialności za decyzje podejmowane na podstawie tych informacji.

Pamiętaj, że Twoje finanse, inwestycje, prawo, biznes i zdrowie są ważne, dlatego zawsze warto skorzystać z pomocy odpowiednich specjalistów, aby uzyskać spersonalizowane i rzetelne porady.

Zespół SubProfit


Deklaracja Świadomości Ryzyka Inwestycyjnego

Ważne Informacje dotyczące Inwestowania

Inwestowanie wiąże się z różnorodnymi rodzajami ryzyka. Przed podjęciem jakichkolwiek działań inwestycyjnych, inwestorzy powinni być w pełni świadomi ryzyk oraz dokładnie zapoznać się z charakterem, specyfiką oraz konsekwencjami inwestycji. Poniższa deklaracja ma na celu dostarczenie kluczowych informacji, które pomogą zrozumieć istotę ryzyk związanych z inwestowaniem.

Rodzaje Ryzyka Inwestycyjnego

 1. Ryzyko rynkowe:
  • Opis: Wartość inwestycji może się zmieniać w wyniku wahań cen rynkowych. Czynniki takie jak zmiany gospodarcze, polityczne czy społeczno-kulturowe mogą wpływać na ceny aktywów.
 2. Ryzyko kredytowe:
  • Opis: Istnieje możliwość, że emitent obligacji lub kontrahent nie wywiąże się ze swoich zobowiązań finansowych, co może prowadzić do utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.
 3. Ryzyko płynności:
  • Opis: Inwestorzy mogą napotkać trudności w sprzedaży aktywów po cenie rynkowej w odpowiednim czasie, co może prowadzić do strat finansowych.
 4. Ryzyko walutowe:
  • Opis: Inwestycje denominowane w walutach obcych są narażone na ryzyko zmian kursów walutowych, co może wpływać na wartość inwestycji.
 5. Ryzyko stopy procentowej:
  • Opis: Zmiany stóp procentowych mogą wpływać na wartość instrumentów dłużnych, takich jak obligacje, oraz na koszty finansowania inwestycji.
 6. Ryzyko inflacji:
  • Opis: Wzrost poziomu cen dóbr i usług może obniżyć realną wartość zysków z inwestycji oraz wartość zainwestowanego kapitału.
 7. Ryzyko systemowe i niesystemowe:
  • Opis: Ryzyko systemowe dotyczy całego rynku i jest związane z czynnikami makroekonomicznymi, podczas gdy ryzyko niesystemowe dotyczy pojedynczych spółek lub sektorów.

Zrozumienie i Akceptacja Ryzyka

Inwestorzy korzystający z usług SubProfit.pl deklarują, że:

 1. Są świadomi ryzyk związanych z inwestowaniem:
  • Zrozumienie, że każda inwestycja wiąże się z potencjalnymi stratami i mogą one przekroczyć zainwestowany kapitał.
 2. Podejmują decyzje inwestycyjne samodzielnie i na własne ryzyko:
  • Dokładnie analizują wszelkie dostępne informacje przed podjęciem decyzji inwestycyjnych.
 3. Korzystają z profesjonalnych porad:
  • Zasięgają porad u licencjonowanych doradców finansowych, inwestycyjnych i prawnych, aby lepiej zrozumieć ryzyka i korzyści związane z inwestowaniem.

SubProfit.pl dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i aktualne informacje, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie dostarczonych treści. Inwestorzy powinni pamiętać, że decyzje inwestycyjne zawsze powinny być podejmowane na podstawie własnej analizy i oceny ryzyka.

Informacje dodatkowe

Prosimy pamiętać, że inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości. Decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane po starannym rozważeniu celów inwestycyjnych, poziomu ryzyka oraz potrzeb inwestora. Wszelkie materiały informacyjne dostępne na SubProfit.pl służą wyłącznie celom edukacyjnym i informacyjnym i nie stanowią oferty ani rekomendacji kupna lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Oświadczenie o Braku Gwarancji

SubProfit.pl nie gwarantuje osiągnięcia żadnych konkretnych wyników inwestycyjnych. Każdy inwestor powinien być świadomy możliwości poniesienia strat, w tym utraty całości zainwestowanego kapitału.

Akceptacja Ryzyka

Korzystając z serwisu SubProfit.pl, inwestorzy potwierdzają, że zapoznali się z powyższymi informacjami, rozumieją ryzyka związane z inwestowaniem i akceptują je.

Dziękujemy za korzystanie z SubProfit.pl

Zespół SubProfit.pl dąży do wspierania inwestorów w podejmowaniu świadomych i odpowiedzialnych decyzji inwestycyjnych.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z naszym zespołem pod adresem: info@subprofit.pl