Rejestracja znaku towarowego

Rejestracja znaku towarowego krok po kroku

Rejestracja znaku towarowego to proces, który polega na uzyskaniu prawnej ochrony dla znaku towarowego, takiego jak nazwa lub logo, które służy do oznaczania towarów lub usług danej firmy. Rejestracja znaku towarowego pozwala firmie na wyłączne korzystanie z tego znaku w określonym obszarze geograficznym i branży.

Aby zarejestrować znak towarowy, należy złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie patentowym lub instytucji odpowiedzialnej za rejestrację znaków towarowych w danym kraju. Wniosek musi zawierać informacje o znaku towarowym, takie jak jego nazwa lub logo, oraz o towarach lub usługach, które będą oznaczane tym znakiem. Po złożeniu wniosku urząd bada, czy znak towarowy spełnia wymogi prawne i czy nie koliduje z innymi zarejestrowanymi znakami towarowymi.

Rejestracja znaku towarowego to proces, który polega na uzyskaniu prawnej ochrony dla znaku towarowego, takiego jak nazwa lub logo, które służy do oznaczania towarów lub usług danej firmy. Rejestracja znaku towarowego pozwala firmie na wyłączne korzystanie z tego znaku w określonym obszarze geograficznym i branży.

Oto kroki, które należy podjąć, aby zarejestrować znak towarowy:

 1. Określ, czy Twój znak towarowy spełnia wymogi prawne: Aby zarejestrować znak towarowy, musi on spełniać określone wymogi prawne, takie jak:
 • Musi być unikalny i odróżniać się od innych znaków towarowych
 • Nie może być mylący dla konsumentów
 • Nie może naruszać praw osób trzecich
 1. Sprawdź, czy znak towarowy jest już zarejestrowany: Przed złożeniem wniosku o rejestrację znaku towarowego warto sprawdzić, czy taki znak nie jest już zarejestrowany przez inną firmę. Możesz to zrobić, korzystając z bazy danych urzędu patentowego lub instytucji odpowiedzialnej za rejestrację znaków towarowych w danym kraju.

Wniosek o rejestrację znaku towarowego musi zawierać następujące informacje:

 • Nazwę lub logo, które chcesz zarejestrować jako znak towarowy
 • Opis towarów lub usług, dla których chcesz używać znaku towarowego
 • Imię i nazwisko lub nazwę firmy, która będzie właścicielem znaku towarowego
 • Adres firmy
 • Dokument potwierdzający prawo do znaku towarowego (np. umowa licencyjna lub prawo autorskie)

Wniosek o rejestrację znaku towarowego należy złożyć w urzędzie patentowym lub instytucji odpowiedzialnej za rejestrację znaków towarowych w danym kraju. Często wymagana jest również opłata rejestracyjna.

Po złożeniu wniosku urząd bada, czy znak towarowy spełnia wymogi prawne i czy nie koliduje z innymi zarejestrowanymi znakami towarowymi. Jeśli znak towarowy zostanie zarejestrowany, otrzymasz odpowiedni dokument potwierdzający rejestrację i będziesz mógł wyłącznie korzystać z tego znaku w określonym obszarze geograficznym i branży.

Więcej informacji: uprp.gov.pl oraz tmdn.org


Rejestracja znaku towarowego w Polsce

Rejestracja znaku towarowego w Polsce to proces, który pozwala na uzyskanie wyłącznego prawa do używania danego znaku w obrocie gospodarczym. Znak towarowy może być słownym, graficznym, przestrzennym lub kombinacją tych form.

Aby zarejestrować znak towarowy w Polsce, należy złożyć wniosek do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej (UPRP). Wniosek można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub za pośrednictwem strony internetowej UPRP.

Wniosek o rejestrację znaku towarowego powinien zawierać następujące informacje:

 • nazwa znaku towarowego
 • wykaz towarów i usług, dla których znak towarowy ma być zarejestrowany
 • oświadczenie o przysługiwaniu zgłaszającemu prawa do używania znaku towarowego
 • opłata za zgłoszenie znaku towarowego

Opłata za zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie towarowej wynosi 450 zł przy składaniu wniosku osobiście lub 400 zł przy składaniu wniosku online. Za każdą kolejną klasę płaci się 120 zł.

Po złożeniu wniosku UPRP sprawdza, czy znak towarowy spełnia warunki formalne. Jeśli wniosek jest poprawny, UPRP publikuje go w Biuletynie Urzędu Patentowego. W ciągu 3 miesięcy od publikacji każdy, kto uważa, że znak towarowy narusza jego prawa, może złożyć sprzeciw.

Jeśli w ciągu 3 miesięcy od publikacji znaku towarowego nie zostanie złożony żaden sprzeciw, UPRP wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy. Decyzja o udzieleniu prawa ochronnego jest ważna przez 10 lat.

Kroki do rejestracji znaku towarowego w Polsce:

 1. Przygotuj wniosek o rejestrację znaku towarowego.
 2. Złóż wniosek do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. UPRP sprawdza, czy znak towarowy spełnia warunki formalne.
 4. UPRP publikuje znak towarowy w Biuletynie Urzędu Patentowego.
 5. W ciągu 3 miesięcy od publikacji znaku towarowego można złożyć sprzeciw.
 6. Jeśli nie zostanie złożony żaden sprzeciw, UPRP wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.

Korzyści z rejestracji znaku towarowego

Decyzja o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy jest wydawana na okres 10 lat. Prawo ochronne na znak towarowy można przedłużyć o kolejne 10 lat.

Korzyści z rejestracji znaku towarowego:

 • Wyłączne prawo do używania znaku towarowego
 • Zwiększenie świadomości marki
 • Wzrost sprzedaży produktów lub usług
 • Możliwość dochodzenia roszczeń od osób, które naruszają prawa do znaku towarowego
 • Możliwość uzyskania kredytu lub leasingu na podstawie znaku towarowego
 • Ułatwienie eksportu towarów i usług

Rejestracja znaku towarowego jest ważnym krokiem dla każdej firmy, która chce chronić swoją markę i uniknąć naruszeń prawa.

Przykłady znaków towarowych:

 • Słowne: Coca-Cola, Nike, Apple
 • Graficzne: Nike Swoosh, Apple logo
 • Przestrzenne: logo McDonald’s
 • Kombinacje: logo Google

Uwagi:

 • Rejestracja znaku towarowego nie jest obowiązkowa, ale jest zalecana, ponieważ daje przedsiębiorcy pewność, że nikt inny nie będzie mógł używać tego samego znaku w obrocie gospodarczym.
 • Rejestrację znaku towarowego można przeprowadzić w trybie krajowym, regionalnym lub międzynarodowym.
 • Rejestracja znaku towarowego w trybie krajowym obejmuje ochronę znaku towarowego na terytorium Polski.
 • Rejestracja znaku towarowego w trybie regionalnym obejmuje ochronę znaku towarowego na terytorium wybranych państw należących do danej organizacji regionalnej.
 • Rejestracja znaku towarowego w trybie międzynarodowym obejmuje ochronę znaku towarowego na terytorium wszystkich państw należących do Konwencji o ochronie własności przemysłowej.

Źródła:

 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1400)
 • Strona internetowa Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej (https://uprp.gov.pl/)

Co to jest znak towarowy i dlaczego warto go zarejestrować?

Znak towarowy to jedno z najważniejszych narzędzi marketingowych, które pomaga firmom w budowaniu rozpoznawalności i wyróżnieniu się na rynku. Znak towarowy może przybierać różne formy, takie jak słowo, logo, grafika czy dźwięk, a jego zadaniem jest identyfikacja produktów lub usług firmy na rynku. Rejestracja znaku towarowego jest procesem formalnym, który nadaje prawo wyłącznego korzystania z danego znaku towarowego oraz zabezpiecza przed jego nielegalnym wykorzystaniem przez innych.

Dlaczego warto zarejestrować znak towarowy? Pierwszym powodem jest ochrona przed plagiatami i naruszeniem praw autorskich. Rejestracja znaku towarowego umożliwia firmie legalne korzystanie z niego i chroni przed nieuprawnionym wykorzystywaniem go przez konkurencję. Znaki towarowe stanowią więc wartościowy kapitał firmy, który należy chronić przed kradzieżą intelektualną.

Rejestracja znaku towarowego daje także możliwość korzystania z wyłącznego prawa do jego wykorzystania w ramach określonych kategorii produktów lub usług. Dzięki temu firma ma pewność, że jej produkt lub usługa są odróżnialne od innych na rynku i budują silną pozycję na rynku.

Kolejnym powodem jest zwiększenie wartości rynkowej firmy. Znany i chroniony znak towarowy przyciąga klientów i inwestorów, co wpływa pozytywnie na wartość firmy. Zarejestrowany znak towarowy zwiększa wiarygodność i prestiż firmy na rynku.

Rejestracja znaku towarowego zapewnia także ochronę przed próbami wykorzystania przez konkurencję nazwisk, haseł reklamowych, sloganów i innych elementów związanych z firmą. Pozwala to na zachowanie spójności wizerunku marki i zapobiega dezinformacji na temat produktów lub usług.

W kontekście prawa polskiego i unijnego, rejestracja znaku towarowego może być dokonana w Urzędzie Patentowym RP lub Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). W obu przypadkach, proces rejestracji wymaga wypełnienia odpowiednich dokumentów oraz opłacenia wymaganych opłat.

Warto pamiętać, że rejestracja znaku towarowego to proces formalny, który może trwać kilka miesięcy lub nawet kilka lat, w zależności od wybranej jurysdykcji. Jednak warto poświęcić czas i środki na rejestrację znaku towarowego, ponieważ jest to inwestycja w przyszłość firmy.

Jakie są rodzaje znaków towarowych?

Znak towarowy to element rozpoznawczy firmy, który ma za zadanie odróżnić produkty lub usługi od produktów lub usług konkurencji. Istnieje wiele rodzajów znaków towarowych, a ich wybór zależy od indywidualnych potrzeb firmy. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze rodzaje znaków towarowych.

 1. Znak słowny – to znak towarowy, który składa się wyłącznie z jednego słowa lub słów. Może to być nazwa firmy, produktu lub usługi. Znak słowny jest najczęściej wykorzystywanym rodzajem znaku towarowego.
 2. Znak graficzny – to znak towarowy, który składa się z graficznego symbolu, rysunku, obrazka lub logotypu. Znak graficzny może być prosty lub skomplikowany, ale jego celem jest wzbudzenie skojarzeń z daną firmą lub produktem.
 3. Znak kombinowany – to znak towarowy, który łączy w sobie elementy słowne i graficzne. Często jest to nazwa firmy lub produktu w połączeniu z graficznym elementem.
 4. Znak dźwiękowy – to znak towarowy, który składa się z dźwięku lub melodii. Znak dźwiękowy jest stosowany przede wszystkim w reklamie radiowej i telewizyjnej.
 5. Znak trójwymiarowy – to znak towarowy, który składa się z trójwymiarowego kształtu lub formy. Może to być np. kształt butelki, opakowania lub produktu.
 6. Znak kolorowy – to znak towarowy, który składa się z określonego koloru lub kombinacji kolorów. Jest to szczególnie ważne w przypadku produktów, które są ściśle związane z danym kolorem, np. napoje.
 7. Znak zapachowy – to znak towarowy, który składa się z konkretnego zapachu. Jest to stosunkowo nowy rodzaj znaku towarowego, ale jego popularność wciąż rośnie.
 8. Znak smakowy – to znak towarowy, który składa się z konkretnego smaku lub aromatu. Jest to bardzo rzadki rodzaj znaku towarowego, ale jest stosowany w przypadku produktów spożywczych i napojów.

Wszystkie te rodzaje znaków towarowych są chronione prawem i wymagają rejestracji w odpowiednich urzędach, takich jak Urząd Patentowy RP, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej lub United States Patent and Trademark Office. Rejestracja znaku towarowego pozwala na ochronę praw autorskich oraz na wyłączne korzystanie z danego znaku w ramach określonych klas produktów lub usług.

Jakie są wymagania dla rejestracji znaku towarowego?

Rejestracja znaku towarowego jest kluczowym krokiem dla każdej firmy, która chce chronić swoje produkty i usługi na rynku. Jednak, aby zarejestrować znak towarowy, firma musi spełnić pewne wymagania formalne i prawne. W tym artykule omówimy te wymagania.

Unikalność znaku towarowego

Jednym z podstawowych wymagań dla rejestracji znaku towarowego jest jego unikalność. Oznacza to, że znak musi być różny od innych już istniejących na rynku. Przed rejestracją należy przeprowadzić badanie rynku, aby upewnić się, że dany znak nie koliduje z już istniejącymi na rynku.

Dostępność znaku towarowego

Kolejnym ważnym wymaganiem jest dostępność znaku towarowego. Oznacza to, że nie można zarejestrować znaku towarowego, który jest już zarejestrowany przez inną firmę lub jest chroniony na podstawie innych przepisów prawnych.

Formalne wymagania

Istnieją także formalne wymagania, które należy spełnić, aby zarejestrować znak towarowy. Przede wszystkim, należy uiścić opłatę za rejestrację. Ponadto, należy przygotować dokumenty, takie jak formularz rejestracyjny i opis znaku towarowego. Wymagane dokumenty mogą się różnić w zależności od kraju, w którym ma być zarejestrowany znak towarowy.

Podsumowanie

Rejestracja znaku towarowego jest kluczowa dla ochrony produktów i usług firmy na rynku. Wymagania formalne i prawne dla rejestracji znaku towarowego obejmują unikalność znaku, jego dostępność oraz wymagania formalne, takie jak opłaty i dokumenty. Przed przystąpieniem do rejestracji warto dokładnie przebadać rynek, aby upewnić się, że dany znak nie koliduje z już istniejącymi na rynku.

Jak przebiega proces rejestracji znaku towarowego?

Proces rejestracji znaku towarowego to ważny krok dla firm chcących ochronić swoje marki i produkty. W tym artykule omówimy cały proces rejestracji znaku towarowego, od zgłoszenia po otrzymanie certyfikatu.

 1. Zgłoszenie znaku towarowego

Pierwszym krokiem w procesie rejestracji znaku towarowego jest zgłoszenie znaku w odpowiednim urzędzie. W Polsce jest to Urząd Patentowy RP, a w UE Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). W Stanach Zjednoczonych odpowiednim urzędem jest Urząd Patentowy i Znaków Towarowych (USPTO).

W zgłoszeniu trzeba podać informacje o właścicielu znaku, rodzaju znaku, towarach lub usługach, dla których będzie używany, a także informacje o ewentualnych wcześniejszych rejestracjach lub zgłoszeniach tego samego znaku.

 1. Badanie formalne i merytoryczne

Po złożeniu zgłoszenia następuje badanie formalne i merytoryczne. W badaniu formalnym sprawdza się poprawność i kompletność zgłoszenia, natomiast w badaniu merytorycznym sprawdza się czy znak spełnia wymagania formalne i prawne. Jeśli zgłoszenie zostanie zaakceptowane, to następuje jego opublikowanie w urzędowym biuletynie.

 1. Okres oczekiwania na ewentualne sprzeciwy

Po opublikowaniu zgłoszenia, inne osoby lub firmy mogą złożyć sprzeciw, jeśli uważają, że zgłoszenie narusza ich prawa. W takim przypadku zostanie przeprowadzone postępowanie sprzeciwowe.

 1. Otrzymanie certyfikatu

Jeśli zgłoszenie nie zostanie uznane za naruszające praw innych firm, a żaden sprzeciw nie zostanie zgłoszony, to po upływie okresu oczekiwania otrzymuje się certyfikat rejestracji znaku towarowego.

Rejestracja znaku towarowego daje właścicielowi znaku wyłączne prawo do jego używania w odniesieniu do określonych towarów lub usług, co zapewnia ochronę przed nieuprawnionym wykorzystywaniem znaku przez innych.

Wniosek o rejestrację znaku towarowego to złożony proces, który wymaga staranności i wiedzy na temat wymagań formalnych i prawnych. Dlatego wiele firm decyduje się na pomoc profesjonalnych firm zajmujących się rejestrowaniem znaków towarowych, aby zapewnić sobie najlepszą ochronę dla swojej marki.

Więcej informacji: uprp.gov.pl/pl


Skontaktuj się z nami już teraz

Chcesz zwiększyć zyski w swojej firmie poprzez zastosowanie naszych narzędzi, skontaktuj się z nami już dziś: kontakt

Rejestracja znaku towarowego krok po kroku. Subprofit. Marketing produktowy, pozycjonowanie produktów B2B, generowanie zysku w firmie